Page 7 - Umetnost ponovnega začenjanja
P. 7

PRVI DAN


                Dar začetnih danosti


          »Veliko več je že znanega, ki ga moramo le prepoznati,
            kot še neznanega, ki ga šele moramo spoznati.«
         »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
         Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala
         nad brezdanjim vodovjem in duh Božji je vel nad vodami.
         Bog je rekel: “Bodi svetloba!” In bila je svetloba.
         Bog je videl, da je svetloba dobra. In Bog je ločil svetlobo
         od teme. In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je
         imenoval noč. In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.« 10
         Najprej se moramo upreti skušnjavi, da bi poskušali
        razložiti vse, kar želijo povedati zgornji stavki. Že temu
                                  11
        prvemu odstavku bi morali posvetiti vsaj petdeset strani,
        kar pa tu ni mogoče! Ne pozabimo, da je naš namen brati


         1 Mz 1,1-5.
         10
         V ponazoritev bi rad analiziral prvi dve besedi, v začetku, ki sta v hebrejščini združeni
         11
        v eni sami, berešit, kar dobesedno pomeni na čelu in ima obliko prislova. Nekateri rabini, ki
        so preučevali to besedilo brez samoglasnikov, razlagajo br’ kot nedoločnik glagola ustvariti.
        Dobeseden prevod ima torej drugačen poudarek: »Na začetku stvarjenja je Bog nebes in zemlje
        (…) rekel: “Naj bo svetloba!”« To so prve besede, ki jih je izrekel Bog.
         Naj poudarim, da je Janez, ki začne svoj evangelij z istimi besedami kot Geneza, želel v
        grščini, tako kot mi v italijanščini, razdeliti besedo berešit na dvoje (en archè). S tem je ta iz-
        gubila svoj prislovni značaj, kar ni bilo brez posledic. Iz tega so nekateri helenistični filozofi
        potegnili celo vrsto napačnih zaključkov, ki pa so se vendarle izkazali za previdnostne. Iz
        srečanja med judovsko in helenistično miselnostjo so namreč izšle prvotne krščanske sinte-
        ze, ki so pospeševale razmah nove vere. Ob tem bi lahko rekli, da Bog človeške nesporazume


                     29
    Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  29          15. 02. 2021  08:19:54
                                 15. 02. 2021  08:19:54
    Umetnost ponovnega zacenjanja.indd  29
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12